Lokaal postadres: Diestersteenweg 462,3680 Maaseik (Belgiƫ).
De volgende voorwaarden beschrijven onder welke veronderstellingen u de aangeboden diensten op www.textsender.be kunt gebruiken.
Door uzelf aan te melden, accepteert u de volgende Algemene Voorwaarden.
Als u vragen heeft over de voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via dit info@textsender.be.
Textsender behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen zonder daarvoor redenen op te moeten geven. Als de voorwaarden veranderen zult u daar twee weken van tevoren van op de hoogte worden gesteld via email. Als u twee weken na de ontvangst van deze e-mail niets tegen de veranderingen heeft ingebracht, gelden deze als geaccepteerd. Mocht u niet akkoord gaan met de veranderde voorwaarden, dan behouden wij ons het recht voor om uw aanmelding te annuleren c.q. uw account inclusief credits te verwijderen.

1. Textsender

Textsender is een internetplatform dat de meest uiteenlopende diensten op het gebied van internet en mobiele telefonie aanbiedt.
Textsender is dan ook een SMS gerichte site waar u tegen betaling diverse diensten kunt gebruiken.

2. Diensten

a) Bestellen

Geregistreerde gebruikers kunnen op de website gebruik maken van alle Textsender diensten.

b) Prijs

De prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere bijkomstige kosten worden altijd direct in verbinding met de diensten genoemd.

De kosten voor het gebruik van de SMS diensten in de module worden betaald via het Textsender gebruikerstegoed (credits).
Dit is alleen mogelijk om te versturen, als er ook credits aanwezig zijn.

Textsender behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder daarvoor verantwoording af te leggen.
Indien prijzen gewijzigd worden staat dit te allen tijde in de sms module vermeld bij de desbetreffende dienst.

c) Verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van de diensten

Textsender doet haar uiterste best om de diensten zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. Omdat Textsender afhankelijk is van verspreidingskanalen van derden en zij op de constante beschikbaarheid van deze distributiekanalen geen invloed heeft, staat zij niet in voor het zonder vertraging versturen van de berichten. Textsender is niet aansprakelijk voor een kortstondige of langdurige onderbreking van de overdracht van gegevens aan de mobiele telefoon van de gebruiker / ontvanger.

Daarnaast staat Textsender niet borg voor de constante beschikbaarheid van de diensten. In het bijzonder behoudt Textsender zich het recht voor, de toegang tot de website van Textsender vanwege controlewerkzaamheden voor een bepaalde tijd te onderbreken.

3. Verplichtingen Gebruiker

a) Verantwoordelijkheid

Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet-gebruiker en SMS-bericht-gebruiker verwacht kan worden en is verplicht bij gebruik van de diensten van Textsender de toepasselijke wettelijke regels en de door Textsender vastgestelde regels in acht te nemen.

b) Inhoud Berichten

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem verzonden berichten.

c) Belangen Textsender

Gebruiker zal geen berichten verzenden waarvan de inhoud of uiting daarvan de belangen van Textsender of van haar adverteerders schaadt of kan schaden.

d) Uitingen

Gebruiker zal op geen enkele wijze gebruik maken van de diensten van Textsender voor uitingen, welke jegens derden onrechtmatig van aard zijn, dan wel welke van levensbeschouwelijke, politieke aard, beledigend, racistisch, discriminerend of opruiend van aard zijn, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Textsender. Gebruiker garandeert jegens Textsender dat het gebruik van de diensten van Textsender door hem op geen enkele wijze inbreuk zal maken op rechten van derden.

e) Controle Inhoud Berichten

Textsender heeft het recht de inhoud van de door gebruiker ter verzending aangeboden of verzonden berichten al dan niet electronisch, in te zien teneinde te bezien of de inhoud voldoet aan het bepaalde in de leden van dit artikel.

f) Schade

Indien gebruiker in strijd met het gestelde in dit artikel handelt, heeft Textsender het recht om de overeenkomst met gebruiker met onmiddelijke ingang te ontbinden en een onmiddelijk opeisbare boete in rekening te brengen. Deze boete laat onverlet het recht van Textsender schadevergoeding terzake te vorderen. Schade aan Textsender of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op gebruiker worden verhaald.

g) Verwijdering

Textsender heeft het recht de registratie van een geregistreerde gebruiker te beƫindigen indien deze gedurende een aaneengesloten periode van 1 jaar geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Textsender en geen betaalde credits meer heeft. Een demonstratie account kan dus zonder enige notificatie afgesloten worden. Bestelde SMS credits blijven 1 jaar geldig.

4. Algemene aansprakelijkheid

a) Schuld

Textsender is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van Textsender bij de uitvoering van de overeenkomst.

b) Tegoeden

Voor eventueel verloren tegoeden (credits) door technische fouten of andere mankementen in de beveiliging e.d. kan Textsender niet aansprakelijk gesteld worden. Deze tegoeden zullen verloren zijn.

5. Privacy

a) Persoonlijke informatie

Textsender verzamelt op verschillende manieren en verschillende plaatsen op de website informatie. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld - bijvoorbeeld als u zich aanmeldt. Bij deze aanmelding vraagt Textsender naar uw naam, e-mailadres en andere gegevens.

b) Gebruik persoonlijke informatie.

Textsender verzamelt en analyseert informatie om u als gebruiker een betere service te kunnen bieden. Hiertoe behoren personaliseringsdiensten, interactieve communicatie en vele andere diensten die geheel kostenloos tot uw beschikking staan.

De rol van Textsender bij het overdragen van reclame, is de rol van een tussenpersoon. Textsender neemt de reclame van derden aan en toont deze aan een deel van haar gebruikers, voor wie deze interessant zou kunnen zijn.

c) Doorgeven persoonlijke informatie.

Als algemene regel openbaart Textsender geen persoonlijke informatie van u, als u daarvoor niet uw uitdrukkelijke instemming verleend heeft of in bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld als wij daarvan overtuigd zijn, dat deze informatie voor juridische doeleinden of in de hieronder beschreven omstandigheden benodigd worden. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming doorverkocht aan derden. Textsender zal de toepasselijke Belgische regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal Textsender gegevens van gebruikers aan derden verstrekken.

d) Mogelijkheden voor de gebruiker m.b.t. informatie

Textsender stuurt u zo nu en dan een e-mail over producten en diensten die volgens ons interessant voor u zouden kunnen zijn. Alleen Textsender (of derden die op vertrouwelijke basis voor Textsender werkzaam zijn) sturen u deze directe mails. Door lid (account) van Textsender te worden stemt u in met het ontvangen van deze informatie per e-mail, SMS of andere wijze.

e) Tegoeden demonstratie accounts. (Credits)

Aan de gratis credits van een demonstratie account kunnen geen rechten worden ontleend.
Uw Textsender tegoed kan te allen tijde verwijderd of gedeactiveerd worden.
Eventueel resterend tegoed kan niet worden uitbetaald of vergoed.

f) Beveiliging.

De informatie in het bereik van Textsender is met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang tot uw persoonlijke informatie heeft. U alleen bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van dat wachtwoord. Wij raden u aan om uw wachtwoord aan niemand door te geven. Textsender vraagt nooit telefonisch of in niet aangevraagde mails naar uw wachtwoord. Helaas kan de veiligheid bij het versturen op het internet niet voor de volle 100% gegarandeerd worden. Daarom kunnen wij u ondanks alle moeite die wij voor het veilig overbrengen van uw gegevens ondernemen de volledige veiligheid niet garanderen. U handelt op eigen risico. Zodra wij uw gegevens ontvangen hebben, zullen wij alles in werk stellen om deze zo veilig mogelijk in ons systeem op te slaan. Log nooit in op Textsender middels andere websites dan Textsender zelf.

6. Belgisch recht

Op elke door Textsender gesloten overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Tongeren.

7. Niet toepasbare of werkzame clausulen

Wanneer bepaalde clausulen van deze algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk niet van toepassing of niet werkzaam zijn, blijft de geldigheid van de overige algemene voorwaarden in stand. De niet toepasbare of niet werkzame bepaling wordt vervangen door een bepaling die op een rechtelijk juiste manier het dichtst bij de zin en het doel van de niet toepasbare of niet werkzame bepaling aansluit. Hetzelfde gebeurt bij eventuele gaten in de regelgeving.